recursos: bàsic

bàsic    propostes educatives   artistes   contes    audiovisuals     imatges      links     bibliografia

 

Pla integral de polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats, 2008-2011. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

Objectius generals:

  • Promoure que l’Administració educativa treballi per universalitzar l’ús d’un llenguatge inclusiu i no estereotipat i incorpori la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de la seva gestió.
  • Promoure que els centres educatius incorporin la perspectiva de gènere en l’acció educativa i gestionin positivament les discriminacions i els conflictes vinculats a qüestions de gènere.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b49d3a05-fec9-493b-ba57-d5895ebc5c00/pla_igualtat_din4_web.pdf

Recomanacions per l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i de les imatges en els mitjans de comunicació

Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. Universitat de Lleida

És una guia que té per objectiu oferir eines als mitjans de comunicació locals per a incorporar la perspectiva de gènere en el llenguatge i en les imatges, per tal d’evitar el sexisme i l’androcentrisme lingüístic, i així facilitar l’ús inclusiu del llenguatge.

http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/Genunes/recomanacions_comunicacio_inclusiva_catala_web.pdf

 

Materials per a visibilitzar les dones en el llenguatge

Comunicació i llenguatge no sexistes, col·lecció Genuïnes del Centre Dolors Piera. Universitat de Lleida.

http://www.cdp.udl.cat/coeducacio/index.php/llenguatge-i-ordre-simbolic/materials-per-a-visibilitzar-les-dones-en-el-llenguatge

 

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2011.

La «Guia d’usos no sexistes» vol ser una eina que faciliti la consulta i la resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. Per això, el text és una síntesi dels criteris amb exemples, límits i remarques dels diferents recursos de conformitat amb l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua».

http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219