treball final de grau

 

Alba Sabaté Ripollès (2019). Les altres masculinitats a l’aula d’Educació Primària: una proposta d’Unitat Didàctica sobre el gènere i la Gimnàstica Rítmica

TFG. FEPTS, UdL

Aquest estudi explora altres models de masculinitats per tal de contribuir a obrir espais educatius més flexibles respecte als gèneres, sexe i sexualitats. S’elabora un apartat teòric, realitzat amb profunditat que parla de la societat patriarcal i de com aquesta afecta els homes que no concorden amb el Model Hegemònic de Masculinitat. A més a més, es fa una proposta d’intervenció a l’escola a través d’una Unitat Didàctica que treballa Les Altres Masculinitats mitjançant una disciplina esportiva, la Gimnàstica Rítmica, un esport molt estereotipat considerat com a femení i per a nenes, en la societat que vivim.

TFG Text

 

Eva Guardiola Samá (2019). Una educación física menos sexista es posible.

TFG. FEPTS, UdL

Esta propuesta busca visibilizar las bases sexistas, estereotipadas y discriminatorias sobre las que se asienta la Educación Física escolary crear un recurso que impidaque,estas actitudes y pensamientos,sean heredadas y reproducidaspor el profesorado del ámbito. El objetivo principal es crear un tríptico con elementos clave sobre los cuales maestras y maestrosde Educación Físicay/ Psicomotricidadpodemos influir a la hora de evitar los estereotipos, las discriminaciones y el sexismo en nuestras clases.De este modo se propone una herramienta prácticamediante la cual el profesorado puede favorecer la igualdad entre chicos y chicas y la transmisión de valores y actitudes no sexistas en las clases dedicadas a la actividad física, deporte y psicomotricidad.

TFG Text

Tríptic

 

Judit Torrelles Pelegrí (2019). La teoria feminista com a base de la coeducació.

TFG. FEPTS, UdL

 Aquesta proposta pretén atansar la història i la teoria feminista als professionals de l’educació, com també donar a conèixer una proposta coeducativa que s’està duent a terme a Navarra. L’objectiu principal és fer un recull de les teories feministes existents, com també de la història dels feminismes occidentals, i específicament dels feminismes a Espanya i Catalunya. El que busca aquest treball és aconseguir establir les bases per a que la teoria feminista pugui arribar a les escoles.

TFG Text

 

Arduix Puértolas Miguel (2018). La dansa contemporània com a eina per a la (de)construcció de la identitat corporal de l’infant a l’escola.

TFG. FEPTS, UdL

Aquest estudi tracta sobre la importància de la corporalitat dels infants i les ensenyances artístiques, concretament la dansa contemporània, en el desenvolupament integral de la persona, aprofundint per una part en el pes i el valor que se li concedeix a aquesta disciplina en l’àmbit educatiu i per altra part, en la potencialitat didàctica i pedagògica que suposa com a pràctica habitual a l’aula, no solament com a mitjà d’aprenentatge i interrelació de continguts, sinó també com a punt clau per desenvolupar en l’alumnat una visió més sensible del món, expressant i transformant la realitat que vivim d’una altra forma a la qual estem acostumades.

Recerca. Text

 

Aïda Latorre Puig (2015). Influència de la cultura visual en la construcció d’identitat de les nenes esportistes

TFG. FEPTS, UdL

L’objectiu d’aquest estudi és explorar com afecten els mitjans de comunicació, destinats a un públic infantil, a la construcció de la identitat de les nenes que practiquen esport. El marc conceptual ha estat la cultura visual, una tendència educativa que es basa en l’estudi, anàlisi i interpretació d’imatges. Aquesta ens aporta una perspectiva més crítica de la vida quotidiana i de la societat, ja que enfoca les opinions, discursos, interpretacions i respostes a aquelles produccions visuals que se’ns presenten. La investigació s’ha dut a terme utilitzant una metodologia qualitativa com és l’estudi de casos a través de diferents eines com entrevistes, enregistraments d’àudio i reculls fotogràfics. Segons l’anàlisi del procés es confirma que hi ha una relació condicionant entre formació de la identitat i els mitjans de difusió.

Recerca. Text

 

Marta Amenós Prats (2015). L’art contemporani com a eina d’aprenentatge a Educació Infantil: Eulàlia Valldosera

TFG. FEPTS, UdL

Aquest treball pretén investigar les possibilitats d’aprenentatge a través de l’art, concretament les de l’art contemporani. En primer lloc, s’ha dut a terme una investigació sobre aquestes noves pràctique que, a poc a poc, van introduint-se a més escoles. Seguidament, a la part pràctica del treball, s’hi dissenyen activitats d’aprenentatge per a nens i nenes d’Educació Infantil a partir d’algunes obres d’Eulàlia Valldosera, les més adequades per treballar en aquesta franja d’edat. En definitiva, tota la feina realitzada gira al voltant d’aquesta pregunta: Què poden aprendre els nens i les nenes d’ Educació infantil de l’Eulàlia Valldosera?

Recerca. Text

Programació. Text

 

Sara López Ruiz (2014). Televisió i discursos de gènere: un estudi de cas amb infants de Primària

TFG. FEPTS, UdL

A partir de la Cultura Visual, que centra la seva atenció en l’anàlisi del discurs visual, aquest estudi explora si els sistemes de producció visual incideixen en la configuració d’identitats i subjectivitats. Per fer-ho, es concreta en l’estudi d’infants d’una classe de 5è d’Educació Primària. Els feminismes i els estudis de masculinitats ens ajuden a significar el tema del treball pel que fa a la vessant del gènere. Al voltant d’aquest circulen un seguit d’estereotips i constructes socials que fan que es doni coherència a determinats comportaments segons el sexe. La televisió, com a espai visual que dóna suport a aquestes versions estereotipades, és un bon mitjà per analitzar aquesta realitat. Tanmateix, aquest treball intenta investigar com interpreten els infants tot plegat a partir de la selecció dels seus programes televisius preferits. Els resultats reflecteixen dicotomies i una tendència a naturalitzar models. No obstant, també hi ha indicis de singularitats, és a dir, casos particulars que trenquen amb l’hegemonia i que es posicionen en relació al gènere.

TFG. Text 

 

Laura Fernández Rodrigo (2014). Els rols actuals de les dones i les noves princeses de Walt Disney. Anàlisi dels rols de les protagonistes de les pel·lícules Enredados (2010), Brave (2012) i Frozen (2013).

TFG. FEPTS, UdL

Des de l’àmbit de la cultura visual, els objectius de la investigació són: identificar els rols de gènere de les últimes princeses de Walt Disney, establir comparacions amb les seves antecessores i amb els rols de les dones de la realitat del s.XXI a Europa. S’ha emprat un disseny descriptiu, utilitzant un qüestionari com a instrument per determinar els rols de les protagonistes, agafant com a mostra les princeses “Rapunzel”, “Mérida”, “Anna” i “Elsa”, de les respectives pel·lícules “Enredados” (2010), “Brave” (2012) i “Frozen” (2013). Els resultats mostren que es presenta un nou estereotip de dona independent, rebel, valenta, autònoma i autosuficient. La investigació permet concloure que els rols de les últimes quatre princeses no mostren la totalitat dels rols de la dona de la realitat, sinó que presenten unes dones amb unes qualitats determinades amb la finalitat d’atraure el públic de la societat actual.

TFG. Text

 

Franc Miró Blanch (2014). Nomadisme filosòfic; possibilitats educatives a través de la cultura visual

TFG. FEPTS, UdL

El pensament nòmade és una forma de pensar el canvi, dut a la màxima expressió. “Pensar el canvi” significa reconsiderar els discursos hegemònics i transgredir la naturalesa convencional del pensament filosòfic. A través del nomadisme filosòfic i de la mirada crítica i política de la Cultura Visual -que opera mitjançant l’anàlisi del discurs de l’artefacte visual-, aquest document incideix en la configuració de les identitats contemporànies i els processos de subjectivació. En l’era postmoderna, degut als efectes de la globalització i als moviments transnacionals, les societats i els individus ja no compten amb un defora que els defineixi. Per això apareix la figuració del nòmade; una oportunitat per redefinir el discurs d’un subjecte complex, canviant i multiestratificat. De manera que, a través d’aquestes dinàmiques, es planteja: Com, a partir de la Cultura Visual, podem introduir i ensenyar el concepte del nomadisme? Què pot aportar al món de l’educació?

Recerca. Text

Programació. Text